Rusya'da Din


Rusya Federasyonu, kanunlarla kendini seküler bir devlet olarak tanımlamaktadır. Rusya Anayasası, “kişisel veya belirli gruplarla birlikte herhangi bir dine bağlı olma veya olmama, özgürce dinini seçme, bir dine mensup olma, onu yayma ve onun gereğince hareket etme vicdan ve din özgürlüğünü” garanti altına almaktadır. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 148. maddesi “dini organizasyonların faaliyetlerinin veya dini ibadetlerin yasa dışı şekilde engellenmesi” durumunda bazı cezai yaptırımlar öngörmektedir. 

Rusya’da Hristiyan (büyük surette Ortodoks), Müslüman, Yahudi, Budist, Pagan ve diğer birçok din mensubu bulunmaktadır. 

VTSIOM'un 2010 yılının Ocak ayında gerçekleştirdiği anketine göre, kendini Ortodoks Hristiyan olarak tanımlayan Rusya vatandaşlarının oranı, 2009'daki %70 oranından %75 oranına yükselmiştir. 1990'lı yılların sonralarından bu yana ülkede, devlet okullarının müfredatına “Ortodoks Kültürünün Temelleri” dersinin kabul edilip edilmemesi üzerine genel bir tartışma yürütülmektedir. Söz konusu ders, 1 Nisan 2010 tarihinde 19 pilot bölgede müfredata girmiş olup, uygulamanın başarılı olması durumunda 2013 yılından itibaren tüm bölgelerde müfredatlara dahil edilecektir.

Rusya’da farklı dinlere inananların oranı hakkında resmi bir istatistik bulunmamaktadır (din hakkında vatandaşlara, devlet tarafından en son 1937 yılı nüfus sayımlarında soru yöneltilmiştir), fakat VTSIOM'un 2007 yılının Eylül-Ağustos ayları arasındaki araştırmasına göre, Rusya vatandaşlarının yarısı kendisini dindar saymaktadır, bunlardan %10’u düzenli olarak kiliseye gidip dini ibadet ve ritüellerini gerçekleştirirken %43’ü kiliseye yalnızca kutsal günlerde gittiğini ve tüm ibadetlerini gerçekleştirmediğini ifade etmiştir. Katılımcılardan 3’te 1’i (%31) Tanrı’nın varlığını kabul ederken, kilise hayatıyla fazla ilgilenmemektedir. Ateistliğe inananlar katılımcıların yalnızca %6’sını oluşturmaktadır. %8 ise dinle ilişkili konularda görüş belirtmemiştir. Din konusunda halkta yaygın olan kanaat ise “insanların dinlere mensup olmalarının geleneklerden kaynaklandığı ve cetlerinin inanışlarını devam ettirdiği” yönünde olmuştur. 2007 ve 2008 yıllarında yapılan çeşitli anket verilerine göre Rusya’da en yaygın olan din Ortodoksluk (%66-67) iken ikinci sırada Müslümanlık (%5-6) gelmektedir. Katılımcılardan kendini herhangi başka bir dine mensup görenlerin sayısı, katılımcıların %1-2’sinden fazla değildir. 

Not: Bu yazı, Wikipedia Rusça sayfasından yapılan tescilli çevirimiz ve kişisel tecrübelerimiz ile hazırlanmış olup, aktif link ile kaynak belirtmek suretiyle diğer platformlarda paylaşıma açıktır. Kaynak belirtmeden gerçekleştirilen aksi durumlarda yasal işlem uygulama hakkımız saklı bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder